Hököpinge Skola

På uppdrag av Vellinge kommun var vi tillsammans med Arkitektgruppen med i hela processen från skiss till bygghandling för nya Hököpinge Skola.  Skolan är en F-9 och har plats för totalt ca 550 elever.  

Skolgården är utformad efter konceptet ”Maker Space” där eleven är fri att lära och skapa utifrån eget behov och fantasi.

Skolans hemvister fortsätter ut i landskapet markerat med eleganta tegelmurar. Varje hemvist är utformad utifrån de olika åldersgruppernas behov och önskemål. Inifrån klassrummen har varje fönster utsikt över blommande buskar och träd. Avsikten är att skapa en lugn zon närmast byggnaden, ju längre ut barnen rör sig desto vildare. Skolgården omsluts av ett kuperat naturlandskap med en spännande hinderbana som ramar in den s.k. ”Optiplanen” en multifunktionell arena. Genom att kombinera olika former och texturer leds barnen genom skolgården och uppmuntras till lek och rekreation.

HALLÄGRA FÖRSKOLA

I ett lugnt och lummigt villakvarter i Halmstads utkant revs den gamla Vitsippans förskola för att ge plats åt nybyggnationen av Hallägra Förskola. Den nya förskolan placeras i tomtens norra hörn med in- och utfart från Hallägravägen. Den här placeringen skapar en trafiksäker miljö, samtidigt som byggnaden öppnar upp sig söderut med en stor sammanhängande förskolegård.

Utmaningen låg i att bevara så mycket som möjligt av de stora gamla ekarna som gör tomten så unik och ger fantastiskt mervärde på just en förskoletomt. Samtidigt behövde byggnadens golvhöjd anpassas efter höjder på befintlig gata. Höjdskillnaderna som togs upp på olika sätt i utformningen för att skapa en tillgänglig och välplanerad utemiljö.

I anslutning till byggnaden anlades ett trädäck och sandlåda med lek för de minsta barnen. En rejäl skuggpergola och träd ser till att klimatet blir behagligt hela dagen. Nere på gården anlades slingriga gångar som en kul cykelbana och lekytor med både sand och konstgräs ger tillgängliga lekmöjligheter för alla. 

I skuggan under de stora ekarna skapades naturlek med kojor, grillplats, stockar, stenar, pulkabacke och uteateljé. 

 

Torup Skola

Torups skolgård i Hylte Kommun har fått en rejäl omvandling från tom och tråkig asfaltsyta till grönska och massor av nya lekutrustningar.

 Naturstensmurar skapar rumslighet och markerar gårdens riktningar samtidigt som de knyter de an till den omgivande landsbygden. Adderad grönska ger en frodigare skolgård och skänker skugga varma sommardagar.

 I anslutning till idrottshallen har en multiarena tillkommit för möjlighet till mer idrott utomhus och på raster. Framför idrottshallen planteras flera nya träd och en hinderbana blir en ny rolig aktivitet på skolgården.

PILÄNGSKOLAN, LOMMA

På uppdrag av Lomma kommun ritade vi en ny skolgård till Pilängskolan i centrala Lomma för klass F-9.  Skolan är en av de största och äldsta skolorna i Lomma, den första delen av skolan byggdes 1954. Den nya skolgården stod helt färdig 2022.

Sandeplanskolan, Höllviken

På uppdrag av Vellinge kommun ritade vi en ny utemiljö till Sandeplanskolan i Höllviken. En F-9 med ca 550 elever.
Drönarfoto: Infrakraft Malmö som stod för anläggningen

Sporrsmeden Förskola, Strömsnäsbruk

På en fantastisk naturtomt i Strömsnäsbruk ritade vi en ny förskola på uppdrag av Markaryds kommun.

Kungsfiskareskolan, Klippan

Kungsfiskareskolan i Klippan är en storsatsning på en modern grundskola för 525 elever årskurs F-6. De olika åldersgrupperna, förskola, mini, midi och maxi har var och en sin egna utemiljö anpassad för åldersgruppen samt specialdesignade uteateljéer för musik, bild, slöjd och hemkunskap. På skolgården erbjuds också en scen och amfiteater. Utanför gymnastikhallen finns möjlighet att utöva ett flertal olika idrotter och bollsporter.

Annebergsskolan

På uppdrag av stadsfastigheter i Malmö har vi utformat en ny skolgård för årskurserna F-6, som stod klar HT2020. 

Skolgården är inspirerad av de närliggande parkerna. Kroksbäcksparken med sina markmoduleringar, stadionparken med sina mjuka former och Pildammsparken med de väl gestaltade rumsligheterna.

Skolgården är sammansatt av tre olika zoner. En ”vildare” med varierad topografi, friväxande träd och buskar och en utmanande hinderbana. Den andra delen den ”vildlyftiga” där kan barnen utöva olika bollsporter och buskar och härja fritt. Den ”lugna” delen närmast byggnaderna inbjuder till stillsammare aktiviteter och bidrar även till ett lugn i klassrummen.

Löddesnässkolan

På Löddesnässkolan har vi skapat en unik optiplan med inbyggda bänkar. Ett lekfullare alternativ där barnens fantasi kommer till liv. Här finns något för alla. Kombinera bollsport med hinderbana eller använd de inbyggda bänkarna som samlingsplats.

Lerviks förskola

Med ett lekfullt cirkus- och Narnia- tema breder den gröna förskolegården ut sig. En stor vikt har lagts på den gröna naturlika planteringen i ett kuperat landskap -med referenser från sagovärlden.
De färgstarka organiska formerna har utformats för att tilltala den yngsta generationen. 

Strandskolan

Lommas nya skolgård sjuder av liv och lek. Färgglada plättar av konstgräs och gummi skapar roliga ytor för barnen att springa på. 

Tingdammskolan

För Malmö kommun har vi gestaltat och projekterat Oxies nya skolgård vid Tingdammskolan.

En lång byggnad med en representativ entrésida utmed Hans Winbergs väg skapar en trygg sida mot skolgården och hemvisterna. Skolgårdens olika dela är utformade utifrån de olika åldersgruppernas behov och önskemål. En lugn zon närmast byggnaden och vildare desto längre ut barnen rör sig. En slinga löper utmed kullens fot och utmed den grupperar sig olika attraktioner. Uppe på höjden ligger arenan inspirerad av aztekernas tempel.

Galjonens förskola

 Galjonens förskola är en utökning av en befintlig förskola belägen på ett gammalt kargt utfyllnadsområde längst ut i Västra Hamnen i Malmö. Åtta nya avdelningar och ett kök skapades med hjälp av paviljonger med ett tillfälligt bygglov om 5 år. I uppdraget ingick gestaltningen av utemiljön så väl som placeringen och bygglov för paviljongerna. Utmaningen bestod framför allt i att gestalta en utemiljö för barn och personal som är tillfredställande från dag ett. Genom att arbeta medvetet med snabbväxande växtmaterial kan gården erbjuda lekaktiviteter, vindskydd, soliga lägen och framför allt den otroligt viktiga skuggan redan första säsongen.