Forum Örkelljunga

Vårt engagemang i projekt Forum Örkelljunga har omfattat tidiga programskisser, trafik- och parkeringsutredning, tomtdisposition, illustrationsplan och bygglov. I skede två har vi upprättat komplett förfrågningsunderlag med teknisk beskrivning. 

Vi har format platsen utifrån vår idé att skapa en inspirerande, entréplats som bjuder in till aktivitet och knyter an till verksamheten i Forum, med både idrott och kultur.

Entré och angöring ansluter väl till befintliga strukturer och rörelser. Entréytan domineras av fria former som kontrasterar med hallens stora volym och ”boxighet”. Formernas inspiration kommer från spänningarna i ett proppfullt bollnät.

De fria formerna skapar också en välbehövlig resiliens för anläggningen. Både väster och öster om hallen kommer Örkelljunga att vidareutvecklas och designen på Forum Örkelljunga gör att framtida anläggningar kan ansluta sömlöst.

Höganäs Sportcenter

I Lerberget har Höganäs kommun under de senaste åren satsat på att utveckla sitt sportcenter. I en första etapp byggdes sporthall och simhall samt ny angöring/entré. I etapp två anlades två konstgräsplaner, och i etapp tre ett nytt klubbhus samt fem nya fotbollsplaner och en friidrottsanläggning.
Mellan de olika aktiviteterna samt ut mot vägen har landskapets formats med nivåer och vegetation. En entréplats till fotbollsplan och klubbhus har getts distinkt färg och form med murelement och målad asfalt i färger som knyter an till friidrottsanläggningen.

Öxnehaga pulsarena

Tillsamman med Rantzow Sport tog vi fram ett koncept för Sveriges första moderna näridrottsplats i Jönköping. Tanken är att på en relativt liten yta erbjuda många “pulshöjande” aktiviteter i en välgestaltad helhet.