Dalby stationsområde (pågående projekt)

Hösten 2013 utlyste LKF i Lund ett parallellt uppdrag där uppgiften bestod i att tillskapa en ny stadsdel vid Dalby gamla stationsområde.
– Och vinnaren är Landscape och Möller Arkitekter med förslaget “Dalby port”. Med cirka 390 lägenheter i direkt anslutning till den framtida tåg och spårvagnshållplatsen ser LKF en fantastisk utvecklingspotential.

Göingegården

Varberg växer, på uppdrag av Derome Mark och Bostad har Landscape tillsammans med Möller Arkitekter upprättat struktursskisser samt illustrationsplaner till detaljplan för ett flertal etapper i utbyggnaden. Området närmast Varberg är byggt och inflyttat medan övriga delar är under uppförande och på planeringsstadiet.

Gustavsborg

2008 bjöd JM, Peab, Skanska och NCC in till parallellt uppdrag för utveckling av ett stort markområde i östra Helsingborg. Landscape och Möller Arkitekters förslag ligger nu till grund för detaljplanearbetet. Konceptets huvudidéer är en unik stadsdel som karaktäriseras av identitet och tillhörighet.

Åkerbruket

Söder om Tegelbruksområdet har Landscape i samarbete med Möller Arkitekter vunnit parallellt uppdrag 2008. Den nya stadsdelen grupperar sig kring ett centralt parkrum och hyser ca 300 bostäder i varierande storlek och upplåtelseform.

Östra Ryssnäs

Ett stycke underbar natur vid sjön Glan skall omvandlas till ett attraktivt bostadsområde med bevarade naturkvaliteter. I uppdraget ingick bland annat att inventera och analysera landskapets förutsättningar, medverka i planprogrammet, upprätta illustrationsplan till detaljplan samt att utforma ett gestaltningsprogram.

Landskapsanalys

Landskrona kommun

Under 2012-2013 utförde vi landskapsanalyser i Landskrona kommun vilka resulterade i ett dokument avsett som kunskapsunderlag till Landskrona stads översiktsplan 2013. Syftet med analyserna var att finna de landskapskaraktärer och element som utgör själva landskapet i kommunen samt utreda och diskutera landskapets känslighet för förändringar. Nedan kan ni ladda ned PDF – filer av våra landskapsanalyser.

PDF – filer

Sandkust

Skog

Strandäng