ÅTGÄRDER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD, SUNNANÅ LOGISTIKANLÄGGNING

På uppdrag av Catena och i samarbete med ekologer från Ekoll arbetade Landscape fram ett förslag på åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden på de ytor som omgärdar logistikfastigheterna i Sunnanå, Malmö. Bland annat planerades fler kantzoner, bryn och buskage för fåglar och småvilt. Brynen består av tidigblommande, inhemska arter som ger föda och boplatser samt fungerar som skydd mot predatorer, väder och vind. Catena vill transformera stora gräspartier till ängsmark och för detta projekterades bland annat slänter av ängsblommor, ovanpå errosionsskydd av kokosmatta. Även detaljritningar för insektshotell, i form av långa murar av stockar, togs fram och specialdesignades för den stora skala som ett logistikcenter innebär. Dessa placerades i solbelysta lägen och intill entréer, för att stå som ett välkomnande signum för platsen. Ett estetiskt inslag såväl som en ekologisk funktion. Runt omkring planerades ängsmark, både torräng och normaläng, med inhemsk flora. Närmast entréerna tilläts en något högre skötselintensitet med prunkande fjärilsrabatter med doft och färg.

I norra delen finns en befintlig dagvattendamm kopplat till ett dikessystem. Här finns goda möjligheter för groddjur att utveckla boplatser och därför föreslogs stenrösen som faunadepåer för övervintring. Befintlig pilévall som ligger intill ett av de större dikena är biotopsskyddad och bevaras. Alléer är viktiga spridningssamband för djur och insekter och denna föreslås därför kompletteras för att få ett tätare avstånd mellan varje individ.

LSR Lundåkradeponin

Landskrona-Svalöv Renhållnings AB har under 2020 ansökt och beviljats bidrag från Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdssatsningen för att etablera ängsvegetation i samband med sluttäckningen av Lundåkradeponin. Landscape har tillsammans med LSR arbetat med projektet Blomstrande deponi, som syftar till att gynna vilda pollinatörer och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt- och djurliv”. Visionen är att utveckla platsen till ett naturområde med så naturlig landskapsbild som möjligt. Här planeras öppna ängar och buskplanteringar som gynnar småvilt, fåglar och insekter till nytta för omgivningen. Projektet ska resultera i en etablerad ängsvegetation och blommande buskar på ca 40 000 kvm, anlagda stenrösen och faunadepåer samt en framtagen etablerings-och skötselplan. I samband med detta har ett informationsmaterial tagits fram för att förmedla LSRs vision för Lundåkradeponins utveckling.

Katslösa – Rydebäck

I Rydebäck har vi tagit fram illustration av gator och grönstruktur till detaljplan för området Katslösa och Rya. 

Fjärås

I Fjärås skapade vi tillsammans med Derome och Möller arkitekter ett underlag för Detaljplan i Må. Infrastrukturen formar kvarter och tydliga gårdsstrukturer och de småskaliga gatunäten ger god orienterbarhet och leder trafiken i naturligt låg fart. Utblickar från torg och gator ger kontakt med kringliggande landskap och kyrka. En för området gemensam kvarters park och dagvattendamm ger plats för rekreation och lek. I Må ska man känna sig stolt att bo. 

Dalby stationsområde

Hösten 2013 utlyste LKF i Lund ett parallellt uppdrag där uppgiften bestod i att tillskapa en ny stadsdel vid Dalby gamla stationsområde.
– Och vinnaren är Landscape och Möller Arkitekter med förslaget “Dalby port”. Med cirka 390 lägenheter i direkt anslutning till den framtida tåg och spårvagnshållplatsen ser LKF en fantastisk utvecklingspotential.

Göingegården

Varberg växer, på uppdrag av Derome Mark och Bostad har Landscape tillsammans med Möller Arkitekter upprättat strukturskisser samt illustrations-
planer till detaljplan för ett flertal etapper i utbyggnaden. Vi vill att bebyggelsen i Landskapsstaden andas framåtblickande modern trästad i alla sina delar.

Gustavsborg

2008 bjöd JM, Peab, Skanska och NCC in till parallellt uppdrag för utveckling av ett stort markområde i östra Helsingborg. Landscape och Möller Arkitekters förslag ligger nu till grund för detaljplanearbetet. Konceptets huvudidéer är en unik stadsdel som karaktäriseras av identitet och tillhörighet.

Åkerbruket

Söder om Tegelbruksområdet har Landscape i samarbete med Möller Arkitekter vunnit parallellt uppdrag 2008. Den nya stadsdelen grupperar sig kring ett centralt parkrum och hyser ca 300 bostäder i varierande storlek och upplåtelseform.

Östra Ryssnäs

Ett stycke underbar natur vid sjön Glan skall omvandlas till ett attraktivt bostadsområde med bevarade naturkvaliteter. I uppdraget ingick bland annat att inventera och analysera landskapets förutsättningar, medverka i planprogrammet, upprätta illustrationsplan till detaljplan samt att utforma ett gestaltningsprogram.

Landskapsanalys

Landskrona kommun

Under 2012-2013 utförde vi landskapsanalyser i Landskrona kommun vilka resulterade i ett dokument avsett som kunskapsunderlag till Landskrona stads översiktsplan 2013. Syftet med analyserna var att finna de landskapskaraktärer och element som utgör själva landskapet i kommunen samt utreda och diskutera landskapets känslighet för förändringar.