Stadsbyggnad och landskapsanalys

Dalby stationsområde (pågående projekt)

Hösten 2013 utlyste LKF i Lund ett parallellt uppdrag där uppgiften bestod i att tillskapa en ny stadsdel vid Dalby gamla stationsområde.
– Och vinnaren är Landscape och Möller Arkitekter med förslaget “Dalby port”. Med cirka 390 lägenheter i direkt anslutning till den
framtida tåg och spårvagnshållplatsen ser LKF en fantastisk utvecklingspotential.

Göingegården

Varberg växer, på uppdrag av Derome Mark och Bostad har Landscape tillsammans med Möller Arkitekter upprättat struktursskisser
samt illustrationsplaner till detaljplan för ett flertal etapper i utbyggnaden. Området närmast Varberg är byggt och inflyttat medan
övriga delar är under uppförande och på planeringsstadiet.

 

Gustavsborg

2008 bjöd JM, Peab, Skanska och NCC in till parallellt uppdrag för utveckling av ett stort markområde i östra Helsingborg. Landscape och
Möller Arkitekters förslag ligger nu till 
grund för detaljplanearbetet. Konceptets huvudidéer är en unik stadsdel som karaktäriseras av
identitet och tillhörighet.

PDF filer: Gustavsborg 1Gustavsborg 2Gustavsborg 3

 

Åkerbruket

Söder om Tegelbruksområdet har Landscape i samarbete med Möller Arkitekter vunnit parallellt uppdrag 2008. Den nya stadsdelen grupperar
sig kring ett centralt parkrum och hyser ca 300 bostäder i varierande storlek och upplåtelseform.

Östra Ryssnäs

Ett stycke underbar natur vid sjön Glan skall omvandlas till ett attraktivt bostadsområde med bevarade naturkvaliteter. I uppdraget ingick
bland annat att inventera och 
analysera landskapets förutsättningar, medverka i planprogrammet, upprätta illustrationsplan till detaljplan
samt att utforma ett gestaltningsprogram.

 

Landskapanalys

 

Landskrona kommun

Under 2012-2013 utförde vi landskapsanalyser i Landskrona kommun vilka resulterade i ett dokument avsett som kunskapsunderlag till
Landskrona stads översiktsplan 2013. 
Syftet med analyserna var att finna de landskapskaraktärer och element som utgör själva
landskapet i kommunen samt utreda och diskutera landskapets känslighet för förändringar. Nedan kan ni ladda ned PDF – filer av
våra landskapsanalyser.

  Åkerlandskap                   Backlandskap                   Golfbana

 Åkerlandskap                             Backlandskap                              Golfbana

 

Halvöppet                Karaktärer                       Klintkust

Halvöppet                                     Karaktärer                                                 Klintkust

 

Sandkust                           Skog                                 Strandäng

Sandkust                                        Skog                                        Strandäng