Idag är vi glada och stolta över att ha lämnat över ett stort arbete till våra beställare på LSR – Landskrona Svalövs Renhållnings AB.

LSR har under 2020 ansökt och beviljats bidrag från Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdssatsningen för att etablera ängsvegetation i samband med sluttäckningen av Lundåkradeponin. Landscape har tillsammans med LSR arbetat med projektet Blomstrande deponi, som syftar till att gynna vilda pollinatörer och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt- och djurliv”. Visionen är att utveckla platsen till ett naturområde med så naturlig landskapsbild som möjligt. Här planeras öppna ängar och buskplanteringar som gynnar småvilt, fåglar och insekter till nytta för omgivningen. Projektet ska resultera i en etablerad ängsvegetation och blommande buskar på ca 40 000 kvm, anlagda stenrösen och faunadepåer samt en framtagen etablerings-och skötselplan. I samband med detta har ett informationsmaterial tagits fram för att förmedla LSRs vision för Lundåkradeponins utveckling.